1. Uw dienst Volgers-op-Twitter.nl
Voor het afnemen van eenVolgers-op-Twitter.nl dienst gaat u een overeenkomst met ons aan. Met het account heeft u de mogelijkheid gerichte volgers aan uw Twitter account te laten toevoegen en berichten te plaatsen gericht aan geïnteresseerde Twitteraars. Wij zoeken hierbij voor u naar Twitteraars die uw interesses delen en die geïnteresseerd zijn in de onderwerpen waarover u berichten plaatst op Twitter.
Om van onze service gebruik te maken dient u ons eenmalig de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Twitteraccount door te geven. Deze gegevens worden aangewend voor het activeren van onze service en het volgen en ontvolgen van Twitteraars en het plaatsen van berichten en zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. Indien u de gebruikersgegevens van uw Twitter-account aanpast, dient u ons dit zo spoedig mogelijk door te geven voor een juiste werking van uw Volgers-op-Twitter-service. Doet u dit niet, dan zal de service niet langer actief zijn. De verantwoording en aansprakelijkheid ligt bij u zelf. Anderswijs kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

2. Aansprakelijkheid & Overmacht
Volgers-op-Twitter.nl/ Anderswijs is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit het gebruik van onze diensten. Aan de teksten en voorbeelden op de website van Volgers-op-Twitter.nl vallen geen enkele rechten te ontlenen. Anderswijs doet haar uiterste best om voor haar klanten een zo goed mogelijke service en een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Anderswijs is nooit en nimmer aansprakelijk te stellen voor schorsing, blokkering of opheffing van uw Twitter-account(s) naar aanleiding van het gebruik van onze services. Tevens is Anderswijs niet verantwoordelijk van het niet kunnen leveren van een service of dienst indien er sprake is van onmacht of overmacht in welke vorm dan ook. Anderswijs kan in geval van overmacht de service en dus uw bestelling opschorten en zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden. In dat geval is Anderswijs nimmer verplicht tot het uitbetalen van een schadevergoeding of compensatie. Anderswijs stelt u in dat geval hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte. Onder overmacht wordt verstaan het niet functioneren van de service van Volgers-op-Twitter.nl die niet aan Anderswijs kan worden toegerekend.

3. Dienst
Diensten van Volgers-op-Twitter.nl worden zonder wederopzegging stilzwijgend verlengd, telkens voor de duur van één maand. Indien u uw abonnement wilt beëindigen dient u Anderswijs hiervan op de hoogte te stellen via info@Volgers-op-Twitter.nl. Pas als u een bevestiging van onze kant ontvangt is de opzegging van onze kant een feit. Onze service zal dan nog doorlopen tot aan het einde van de laatste door u afgenomen maand. Wij zullen wel uw wachtwoord nodig hebben om uw account te koppelen aan het systeem.

4. Betalingen, prijzen & aanbiedingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW. Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en Anderswijs heeft het recht om de prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Na ontvangst van uw betaling hebben wij twee tot drie werkdagen nodig voor het opstarten en configureren van uw account. Betaling van de service geschiedt via één van de manieren zoals aangegeven tijdens het bestel- en betaalproces. Een gebruikersovereenkomst komt definitief tot stand na het ontvangen van uw betaling op de rekening van Anderswijs en acceptatie van uw bestelling door ons. Indien u verzuimt te betalen of anderszins in gebreke blijft met betrekking tot uw betaling dan behoudt Anderswijs het recht deze overeenkomst te ontbinden en de aan u geleverde service of dienst op te schorten. Indien het maandbedrag voor uw Volgers-op-Twitter-dienst niet automatisch van uw rekening kan worden afgeschreven, zal PayPro, het bedrijf dat onze betalingen verwerkt, u een bericht sturen. De service van Volgers-op-Twitter-account zal dan opgeschort worden tot het moment dat u wel aan uw betalingsverplicht heeft voldaan.

5. Overige bepalingen
Anderswijs behoudt zich het recht om de prijzen van de service van Volgers-op-Twitter.nl en de inhoud van deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de service van Volgers-op-Twitter.nl en deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.